उत्पादन माहितीवर जा
1 च्या 2

समनर्थी शब्दकौमुदी (समानार्थी शब्दकौमुदी) वाय.बी. पटवर्धन

Description

शब्दांचा संग्रह शब्दकोशांत असतो. समावेशच सम-शब्द- कोश (समानार्थी शब्दांचा शब्दकोश) तयार असतो. या धरतीवरच पण समविषय जमणारे शब्द त्यांचे एककोश करतात. त्याला 'पर्यायी शब्द-कोश' (कोश) अशी संज्ञा दिली जाते. यालाच 'शब्द- -कौमुदी' हा शब्द वापरला आहे. कळत आहेत. या कोशाची रचना करतांना अशा कल्पना सदृश शब्दावरच संबंध जोडले जातात आणि जुळते व वाप्र शब्दच घेतले आहेत. मराठीचीडणघडणक्‍ती अनुभवाचा दोन्‍तीन शब्द गुंफून किंवा कल्पनाचा विचार निर्माण होणार आहे वा प्रचार जडले तर बदले पर्यायी शब्द तितकेसे उपयोगी ठरणार नाहीत, अशा तऱ्हेने संश्रम स्वरूप हा कोश तयार केला आहे. अंतिम विश्‍याय.., समर्पक आणि अर्थवाही शब्दनाणी जमा करून ती कुशलतेने वापरणे कौशल्य लेखनकला. मराठी लेखन अनेकांना या कोशाचा उपयोग होईल असा विश्वास वाटतो.
नियमित किंमत
Rs. 150.00
नियमित किंमत
विक्री किंमत
Rs. 150.00
-0%
Samanarthi Shabdakaumudi समानार्थी शब्दकौमुदी By Y B Patwardhan
समनर्थी शब्दकौमुदी (समानार्थी शब्दकौमुदी) वाय.बी. पटवर्धन

Rs. 150.00

अलीकडे पाहिलेले उत्पादन

तुम्हालाही आवडेल